Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de directeur aan te spreken.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of u kunt u klacht indienen bij de klachtencommissie. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina.

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon op school. De contactpersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen.

Contactgegevens interne contactpersonen:
Kees van der Wolde (k.vanderwolde@dekimkiel.nl)
Kaylee Plooyer (k.plooyer@dekimkiel.nl)