GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zo ook de SCSOG. De GMR bestaat uit 1 ouder en 1 personeelslid van elke school van de stichting en een personeelslid van Educonnect.

Binnen de GMR wordt gesproken over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Er wordt gesproken over onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van de stichting. De GMR heeft op diverse terreinen advies- en/of instemmingsrecht. Er wordt kritisch gekeken naar het beleid dat gevoerd wordt met als doel het functioneren van de stichting te optimaliseren.

Om haar werk goed te doen heeft de GMR regelmatig contact met de bestuurder van de stichting en 2x per jaar een overleg met de Raad van Toezicht.

Inge Boer is vertegenwoordiger van het personeel voor de GMR. Claudia Heijnen is afgevaardigde van de ouders.